facebook email phone
선샤인 원더 빌라
상류생활모형
각 사람이 자기 집을 꾸미는 방법이 다릅니다. 이는 집 주인의 자부심을 보여 줍니다. 같은 빌라이지만 가구 배치 및 재료 선택은 독특한 공간도 만들겁니다.
발굴
선샤인 원더 빌라
상류생활모형
각 사람이 자기 집을 꾸미는 방법이 다릅니다. 이는 집 주인의 자부심을 보여 줍니다. 같은 빌라이지만 가구 배치 및 재료 선택은 독특한 공간도 만들겁니다.
발굴
선샤인 원더 빌라
상류생활모형
각 사람이 자기 집을 꾸미는 방법이 다릅니다. 이는 집 주인의 자부심을 보여 줍니다. 같은 빌라이지만 가구 배치 및 재료 선택은 독특한 공간도 만들겁니다.
발굴
선샤인 원더 빌라
상류생활모형
각 사람이 자기 집을 꾸미는 방법이 다릅니다. 이는 집 주인의 자부심을 보여 줍니다. 같은 빌라이지만 가구 배치 및 재료 선택은 독특한 공간도 만들겁니다.
발굴
Sunshine Wonder Villas
뛰어난 점
일반한 제한을 넘고 “사치적인 꿈의 약속 장소가 되는 선샤인 원더 빌라는 절대 높은 새로운 가치를 창조하기에 선두합니다.
스마트 빌라
스마트기술지원으로 선샤인 원더 빌라 주민들의 모든 수요가 스마트폰에서 간단한 클릭으로 완전하게 챙겨 질 겁니다.
발굴
Sunshine Wonder Villas
뛰어난 점
일반한 제한을 넘고 “사치적인 꿈의 약속 장소가 되는 선샤인 원더 빌라는 절대 높은 새로운 가치를 창조하기에 선두합니다.
사치스러운 가구
선샤인 원더 빌라 내 각 가구상품이 상류주인에게 창조영감을 주는 세분하고 세밀한 예술작품과 같습니다.
발굴
Sunshine Wonder Villas
뛰어난 점
일반한 제한을 넘고 “사치적인 꿈의 약속 장소가 되는 선샤인 원더 빌라는 절대 높은 새로운 가치를 창조하기에 선두합니다.
상표권 빌라
상표권 부동산 형식은 북미에서 전 세기 80년대에 처음 생겼고 뉴욕, 런던, 파리, 브랜디드 빌라 등과 같은 슈퍼 부유한 계층의 센테로 신속히 발달했습니다. 선샤인원더빌라에서의 상표이름이 있는 빌라는 디올, 아르마니, 베르사체 등과 같은 세계적 유명한 패션 브랜드와 결합되어 유명한 디자인어의 스타일을 가지는 빌라를 만듭니다.
발굴
Sunshine Wonder Villas
뛰어난 점
일반한 제한을 넘고 “사치적인 꿈의 약속 장소가 되는 선샤인 원더 빌라는 절대 높은 새로운 가치를 창조하기에 선두합니다.
독점 가치
선샤인원더빌라는 인상적이고 독특한 상류이미지를 보여 주는 독점 가치를 창조합니다. 해당하는 주인들께 아름답고 사치적인 가구를 선정하고 설계하기에 독특한 스타일을 보여 줍니다.
발굴
푸른 건축 및
유럽건축에서 얻은 설계영감
시간의 정화 기초로 구축: 푸른 공간과 금도금 가구 그리고 주민들께 드리는 절대 특권으로 선샤인원더빌라가 바로크, 겨울 궁전, 지중해, 신고전주의 등의 아름다움으로 유럽 왕가건축정화 모이는 곳입니다.
발굴
푸른 건축 및
유럽건축에서 얻은 설계영감
시간의 정화 기초로 구축: 푸른 공간과 금도금 가구 그리고 주민들께 드리는 절대 특권으로 선샤인원더빌라가 바로크, 겨울 궁전, 지중해, 신고전주의 등의 아름다움으로 유럽 왕가건축정화 모이는 곳입니다.
발굴
푸른 건축 및
유럽건축에서 얻은 설계영감
시간의 정화 기초로 구축: 푸른 공간과 금도금 가구 그리고 주민들께 드리는 절대 특권으로 선샤인원더빌라가 바로크, 겨울 궁전, 지중해, 신고전주의 등의 아름다움으로 유럽 왕가건축정화 모이는 곳입니다.
발굴
전용서비스
1채 빌라-하나 서비스

1채 빌라-하나 서비스 One villas – one service

(별도 교육받거나 선샤인이 제공한) 전용집사

전용 태워 주는 차량 (1대 차량 1채 빌라 서비스)

1주7일 하루 24시간 집까지 제공 서비스들

SVIP구역 (식당, 바, 시가 라운지, 와인바) 1주7일 하루 24 시간 서비스 제공

선샤인의 공중편의를 이용할 SVIP계정

발굴
전용서비스
1채 빌라-하나 서비스

1채 빌라-하나 서비스 One villas – one service

(별도 교육받거나 선샤인이 제공한) 전용집사

전용 태워 주는 차량 (1대 차량 1채 빌라 서비스)

1주7일 하루 24시간 집까지 제공 서비스들

SVIP구역 (식당, 바, 시가 라운지, 와인바) 1주7일 하루 24 시간 서비스 제공

선샤인의 공중편의를 이용할 SVIP계정

발굴
전용서비스
1채 빌라-하나 서비스

1채 빌라-하나 서비스 One villas – one service

(별도 교육받거나 선샤인이 제공한) 전용집사

전용 태워 주는 차량 (1대 차량 1채 빌라 서비스)

1주7일 하루 24시간 집까지 제공 서비스들

SVIP구역 (식당, 바, 시가 라운지, 와인바) 1주7일 하루 24 시간 서비스 제공

선샤인의 공중편의를 이용할 SVIP계정

발굴

5 성급 유틸리티

엘리트의 새로운 절정

선샤인 원더 빌라에서 주민들은 고급스럽고 값 비싸고 독점적이며 특화된 유틸리티 생태계를 누리고 있다. 전형적인 엘리트가 각인된 생활 환경에 대한 상위 공동체의 열망을 만족시키는 목적이다.

셔틀 버스 시스템
영화관
버틀러
야외 파티
백화점
셔틀 서비스
셔틀 버스 시스템
영화관
버틀러
야외 파티
백화점
셔틀 서비스
셔틀 버스 시스템
영화관
버틀러
야외 파티
백화점
셔틀 서비스

뉴스

Sunshine Wonder villas

13
11/2019

1) 모든 사람은 교육을 받을 권리를 가진다 . 교육은 최소한 초등 및 기초단계에서는 무상이어야 한다. […]

자세하게
8
01/2019

Ngoài tiện ích, dịch vụ hoàn hảo, không gian trong lành, thoáng đãng, Sunshine Wonder […]

자세하게
2
01/2019

독특한 지중해 스타일을 자랑하는 Nam Thang Long 도시 지역의 고급스럽고 눈에 띄는 선샤인 원더 빌라 […]

자세하게
29
11/2018

행사에 참석할 영업 사원 수가 예상 수를 초과하고 전사의 정신에 의해 전해지는 두 개의 고급 […]

자세하게
15
11/2018

Tối ngày 14/11, sự kiện mang tên “Sunshine Group – kiến tạo lối sống mới” […]

자세하게
15
10/2018

Ngoài vị trí đắc địa, nội thất đến từ những thương hiệu danh tiếng nhất […]

자세하게
8
10/2018

Sunshine Group đang tiếp tục cho thấy vị thế dẫn đầu của mình trong phân […]

자세하게
4
10/2018

10 년 후 포브스의 ‘세계 억만 장자 2008 목록’이 10 억 달러의 3 자리의 수자가 […]

자세하게
아프타 구입 등록
Sunshine Wonder Villas
아파트 구입하시려면 정보를 입력 시켜 주십시오. 빠른 시일에 회신 드리도록 하겠습니다.

Thông tin của quý khách đã được gửi. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại cho quý khách!

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin!